Regulamin świadczenia przez INCREDIT Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną

§ 1

 1. 1.Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00, (dalej jako „Incredit”). 

 2. 2.Regulamin określa warunki, na jakich INCREDIT udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.incredit.pl (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz INCREDIT, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez INCREDIT. 

 3. 3.Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 4. 4.W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. 

 5. 5.Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych INCREDIT oraz usług świadczonych przez INCREDIT, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy INCREDIT a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki. 

 

§ 2

 1. 1.Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 

 2. 2.Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

 3. 3.Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie. 

 4. 4.Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:  

  1. a.posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, 

  2. b.posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet, 

  3. c.włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript, 

  4. d.przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

 5. 5.Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. 

 6. 6.W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies. 

 7. 7.INCREDIT dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. 

 8. 8.Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego INCREDIT, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu. 

 

§ 3

 1. 1.Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.incredit.pl.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 

 2. 2.Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

 3. 3.Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła. 

 4. 4.Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki. 

 5. 5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 

 6. 6.INCREDIT ma prawo telefonicznego kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach związanych z korzystaniem Serwisu, w tym również w kwestiach związanych z procesem rejestracji Użytkowników w Serwisie. Wszystkie rozmowy prowadzone przez Użytkownika z infolinią INCREDIT są nagrywane, na co Użytkownik, kontaktując się z INCREDIT wyraża zgodę. W przypadku, gdy Użytkownika nie wyraża zgody na nagrywanie/rejestrowanie rozmów telefonicznych, ma możliwość kontaktu z INCREDIT drogą e-mail lub pocztą tradycyjną. 

§ 4

 1. 1.Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu. 

 2. 2.Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  a)   na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
   

  1. b) w przypadku usług odpłatnych - z chwila realizacji usługi /rezygnacji z usługi.  

 3. 3.Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta. 

 4. 4.INCREDIT zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu. 

 

§ 5

 1. 1.INCREDIT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu. 

 2. 2.INCREDIT zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu. 

 3. 3.Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 

 

§ 6

 1. 1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 

 2. 2.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej. 

 3. 3.Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym. 

 4. 4.Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych. 

 5. 5.Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. 

 

§ 7

 1. 1.INCREDIT zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach  

  1. a.podania nieprawdziwych danych osobowych, 

  2. b.udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim, 

  3. c.naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu. 

 2. 2.Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez INCREDIT. 

 

 

§ 8

 1. 1.Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością INCREDIT. 

 2. 2.Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez INCREDIT oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie INCREDIT. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 3. 3.Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody INCREDIT jest zabronione. 

 4. 4.Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 

 

§ 9

 1. 1.Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

 2. 2.Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. 

 3. 3.Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

 4. 4.Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania. 

 5. 5.W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik upoważnia INCREDIT do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom powiązanym kapitałowo z INCREDIT celem - i wyłącznie w zakresie niezbędnym do - uzyskania informacji o zobowiązaniach finansowych Użytkownika względem tych podmiotów (lub potwierdzenia braku takich zobowiązań), w związku z koniecznością dokonania przez INCREDIT oceny ryzyka kredytowego Użytkownika. 

 

§ 10

 1. 1.Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy INCREDIT (Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny INCREDIT ([email protected]) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii INCREDIT (numer telefonu +48 22 598 71 00). 

 2. 2.INCREDIT rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, INCREDIT poinformuje o tym Użytkownika wskazując: 

a)przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b)okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c)ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 1. 1.O rozpatrzeniu reklamacji INCREDIT poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez INCREDIT w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że INCREDIT udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika. 

 

§ 11

 1. 1.Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu. 

 2. 2.Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie. 

 3. 3.Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są  przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

 4. 4.Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie. 

 5. 5.O zmianach Regulaminu INCREDIT informuje na stronach Serwisu. 

 6. 6.INCREDIT może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi INCREDIT informuje ogłoszeniem w Serwisie. 

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI
nr : _________________
zawarta w dniu _________________________ r. pomiędzy:

 

INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

a:

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego: _________________________, nr telefonu: ___________________, adres poczty elektronicznej: _________________, adres do korespondencji: _________________, _________________, nr PESEL: ________________ zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

 

1. DEFINICJE

użyte w Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1. Data Spłaty - oznacza dzień określony w Umowie Pożyczki, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję oraz Odsetki;
1.2. Decyzja Pożyczkodawcy - oznacza zgodę Pożyczkodawcy, wyrażoną w sposób i w trybie określonym w punkcie 9.1. Ramowej Umowy Pożyczki, na udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki;
1.3. Formularz informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na etapie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę, jak również po zawarciu Umowy Pożyczki;
1.4. Formularz Internetowy - oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;
1.5. Formularz Rejestracji - oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej służący do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem Pożyczki w systemie Pożyczkodawcy;
1.6. Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;
1.7. Indywidualne Warunki Umowy - znaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz terminy ich płatności, jak również termin spłaty Pożyczki;
1.8. Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);
1.9. Konto Użytkownika - oznacza konto Pożyczkobiorcy, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej (samodzielnej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii Pożyczkodawcy) i opłaceniu Opłaty za rozpatrzenie wniosku;
1.10. Odsetki - oznaczają odsetki kapitałowe naliczane według rocznej stopy oprocentowania od kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
1.11. Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki - odsetki za czas opóźnienia liczone od kwoty zadłużenia (tj. kwoty Pożyczki, Prowizji), w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Wysokość odsetek za nieterminową spłatę Pożyczki określa Tabela Opłat stanowiąca integralną część niniejszej Umowy;
1.12. Opłata za rozpatrzenie wniosku - oznacza opłatę w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu (I) rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, (II) weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, (III) rozpatrzenia Wniosku, a także służącą potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki;
1.13. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki - oznacza przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;
1.14. Pożyczka - oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
1.15. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.16. Pożyczkodawca - znacza firmę INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszaw wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł;
1.17. Promocyjne Warunki Spłaty - oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę czwartej raty wynikającej z Harmonogramu Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;
1.18. Prowizja - oznacza opłatę, którą Pożyczkobiorca płaci na rzecz Pożyczkodawcy za korzystanie z Pożyczki przez okres, na który została ona udzielona zgodnie z zawartą Umową Pożyczki;
1.19. Rachunek Pożyczkobiorcy - oznacza otwarty indywidualny rachunek bankowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest wpłata Opłaty za rozpatrzenie wniosku i na który Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę;
1.20. Rachunek Pożyczkodawcy - oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy;
1.21. Regulamin - oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;
1.22. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zostały określone w Formularzu informacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki, stanowiącym integralną część Umowy Pożyczki;
1.23. Standardowe Warunki Spłaty - oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że Standardowe Warunki Spłaty mają zastosowanie do Pożyczki – w przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, oraz niezłożenia Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie;
1.24. Strona/-y - oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę;
1.25. Strona Internetowa - oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.incredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.26. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;
1.27. Termin zwrotu - oznacza termin, w którym Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę, wynikający z Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu i liczony od dnia wejścia w życie Umowy Pożyczki;
1.28. Umowa Pożyczki - znacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na odległość, które Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zawierają pomiędzy sobą na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;
1.29. Usługa Kontomatik - usługa informatyczna, polegająca na pobraniu przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy informacji dotyczących Pożyczkobiorcy bezpośrednio ze wskazanego przez Pożyczkobiorcę systemu bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Pożyczkobiorcy i wybraniu przez niego tej formy weryfikacji, w celu dokonania weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, potwierdzenia numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy oraz weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. W przypadku niektórych kwot Pożyczek Weryfikacja za pomocą Usługi Kontomaitk może być obowiązkowa, zaś brak zgody Pożyczkobiorcy na jej dokonanie może powodować odrzucenie Wniosku o pożyczkę;
1.30. Ustawa o kredycie konsumenckim - oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);
1.31. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
1.32. Ustawa o prawach konsumenckich - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827.)
1.33. Weryfikacja - oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników oraz za pomocą Usługi Kontomatik;
1.34. Wniosek - oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

 

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
2.2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Pożyczkobiorcy.
2.3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy każdą udzieloną Pożyczkę na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów płatności wynikających z Harmonogramu.
2.4. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

 

3. WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCY

3.1. Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej, otworzyć Konto Użytkownika i zawrzeć Umowę Pożyczki, Pożyczkobiorca musi spełniać następujące kryteria w trakcie obowiązywania Umowy Pożyczki:
3.1.1. Pożyczkobiorca jest w wieku od 21 do 70 lat;
3.1.2. Pożyczkobiorca posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, posiada polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
3.1.3. Pożyczkobiorca posiada indywidualny rachunek rozliczeniowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski;
3.1.4. W momencie dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, złożenia Wniosku lub zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca przebywa na terytorium Polski, posiada zdolność do czynności prawnych;
3.1.5. Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;
3.1.6. Pożyczkobiorca dokonał wpłaty Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub dokonał weryfikacji za pomocą Usługi Kontomatik.
3.2. Przyznanie pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.

 

4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY I POŻYCZKODAWCY

4.1. Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;
b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
e) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;
f) Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela INCREDIT Sp. z o.o. upoważnienia o następującej treści:
„Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam INCREDIT Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Ponadto, upoważniam INCREDIT Sp. z o.o. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Danuty Siedzikówny 12 oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”
Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.
g) Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie:
„Działając w imieniu własnym, w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem Pożyczkodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta, wyrażam zgodę dla Incredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS nr 0000604092 na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych.”
Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.
h) Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie: „Niniejszym wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na przekazywanie przez INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec INCREDIT Sp. z o.o., na zasadach i w trybie określonym w Ustawie, do następujących Biur Informacji Gospodarczej:
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679),
• Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 100 (00-807),
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
i) INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez INCREDIT Sp. z o.o. oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków INCREDIT Sp. z o.o., w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie  konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez INCREDIT Sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane na podstawie zgody Pożyczkobiorcy – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.Kaczmarskiego 77A, a także do innych podmiotów wskazanych w stosownej zgodzie. Podanie przez Pożyczkobiorcę danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4.2. Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że:
a) wszelkie dane osobowe przekazał Pożyczkodawcy całkowicie dobrowolnie,
b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
c) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
d) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;
e) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert (zgoda nieobowiązkowa);
f) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INCREDIT Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Został poinformowany iż administratorem jego danych osobowych jest firma INCREDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, oraz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (zgoda nieobowiązkowa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4.3. Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

5. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

5.1. W celu złożenia Wniosku i otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać:
a) samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, na której utworzone zostaje Konto Użytkownika, podając wszystkie informacje wymagane na Stronie Internetowej, w tym adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika (wraz z dokonaniem rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca potwierdza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy);
b) lub telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej za pośrednictwem konsultanta Pożyczkodawcy, stosownie do procedury opisanej w ust. 5.3. poniżej.
5.2. Ustala się następującą procedurę samodzielnej rejestracji na Stronie internetowej (ust. 5.1. lit. a):
5.2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
5.2.2. W przypadku, gdy w toku samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, stosownie do treści ust. 5.1. a) powyżej, Pożyczkobiorca poda niepełne dane w Formularzu Rejestracji, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo telefonicznego skontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.2.3. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2., przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5.2.2. powyżej, złożenie tych oświadczeń może nastąpić w drodze komunikatów głosowych w trakcie rozmowy Pożyczkobiorcy z konsultantem Pożyczkodawcy.
5.2.4. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu zgodnie z Tabelą Opłat oraz tytuł przelewu.
5.2.5. W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji.
5.2.6. Pożyczkobiorca ma możliwość dokonania weryfikacji Rachunku Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Usługi Kontomatik, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Pożyczkobiorca uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego ww. wskazany sposób. W przypadku weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Kontomatik, Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku dokonywania Opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku niektórych kwot Pożyczek Weryfikacja za pomocą Usługi Kontomaitk może być obowiązkowa, zaś brak zgody Pożyczkobiorcy na jej dokonanie może powodować odrzucenie Wniosku o pożyczkę.
5.3. Ustala się następującą procedurę telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej (ust. 5.1. lit. b):
5.3.1. Rejestracja następuje poprzez przekazanie, konsultantowi infolinii Pożyczkodawcy, informacji niezbędnych do wypełnienia przez konsultanta Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.3.2. Dokonanie potwierdzenia rejestracji telefonicznej przez Pożyczkobiorcę możliwe będzie poprzez dokonanie przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji.
5.3.3. Po potwierdzeniu rejestracji stosownie do treści ust. 5.3.2. powyżej, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość e-mail na adres wskazany w procesie rejestracji, w której przesłana zostanie Ramowa Umowa Pożyczki oraz Formularz Informacyjny, a także zamieszczony zostanie link przekierowujący do Strony Internetowej.
5.3.4. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.3.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie uruchomić link przekierowujący do Strony Internetowej, przesłany Pożyczkobiorcy stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej i zakończyć rejestrację, składając oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. Dokumenty otrzymane przez Pożyczkobiorcę stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej, podlegają procedurze opisanej w ust. 7.6. poniżej.
5.4. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

 

6. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

6.1. W przypadku utraty hasła, Pożyczkobiorca powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu wszystkich instrukcji, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.
6.2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres poczty elektronicznej logując się na swoje Konto Użytkownika i dokonując zmiany swoich danych.
6.3. W przypadku zmiany Rachunku bankowego Pożyczkobiorcy lub zamiaru dodania nowego Rachunku bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W tytule kolejnego przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.
6.4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W przelewie Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.

 

7. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

7.1. W momencie dokonania rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca jednocześnie składa wniosek o pożyczkę wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki, liczbę rat oraz terminu spłaty pożyczki. Termin spłaty pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę nie może być krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 24 miesięcy
7.2. Całkowity koszt udzielenia Pożyczki jest równy kwocie wskazanej w Tabeli Opłat, z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału tej kwoty stosownie do liczby rat Pożyczki.
7.3. Składając Wniosek o udzielnie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o udzielenie Pożyczki.
7.4. Składając Wniosek o udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje wyboru sposobu przekazania kwoty pożyczki.
7.5. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki, Harmonogramie uwzględniającym liczbę i terminy płatności poszczególnych rat oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika. W przypadku nieotrzymania Harmonogramu spłat w formie wskazanej powyżej w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się w tej sprawie z Pożyczkodawcą. Nieotrzymanie Harmonogramu spłat nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat. Informacja o wysokości rat oraz terminach ich płatności dostępna jest po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na swoim Koncie użytkownika na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
7.6. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki  oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
7.7. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z nich i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz każdego z tych dokumentów podpisany przez Pożyczkodawcę.
7.8. Złożenie wniosku w sposób przewidziany w Ramowej Umowie Pożyczki potwierdza, że Pożyczkobiorca wyraża chęć otrzymania Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki i Wnioskiem, zapoznał się Ramową Umową Pożyczki oraz - niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Pożyczkodawcę - wymaga od Pożyczkodawcy wykonania zobowiązań umownych, tj. przelania Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
7.9. Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o pożyczkę i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.

 

8. WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

8.1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość. Informacja dotycząca całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu kolejnych Umów Pożyczki, jak również należności związanych z ich nieterminową spłatą udostępniona jest na profilu klienta. Jednocześnie Pożyczkodawca może zaoferować Pożyczkobiorcy kolejną pożyczkę na warunkach preferencyjnych wskazanych każdorazowo na Stronie Internetowej.
8.2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki. Zapisy niniejszego ust. 8.2. stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada niespłacone zobowiązania względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą.
8.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej i ustnie udzielić Pożyczkodawcy wszystkich wymaganych informacji. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcę. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym pkt 8 do złożenia wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki zastosowanie znajdą postanowienia pkt 7.
8.5. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

 

9. DECYZJA POŻYCZKODAWCY

9.1. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Pożyczki lub skorzystaniu przez Pożyczkobiorcę z Usługi Kontomatik oraz po przeprowadzeniu Weryfikacji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie warunków oferowanej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, informując o nich Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o wysokości oferowanej Pożyczki na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.
9.2. Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o udzielnie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek, jak również stan zadłużenia Pożyczkobiorcy względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników, na co Pożyczkodawca zawierając niniejszą Umowę wyraża zgodę.
9.3. Po przyznaniu przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonaniem Umowy Pożyczki.
9.4. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym Pożyczkobiorcę wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
9.5. Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosku i nie podejmuje decyzji, jeśli Pożyczkobiorca naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

 

10. POŻYCZKA PROMOCYJNA

10.1. Pożyczkodawca może okresowo oferować Pożyczki Promocyjne, tj. udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję, Odsetki lub oferować promocyjne warunki spłaty Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany przez Pożyczkodawcę.
10.2. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Pożyczki najpóźniej w Dacie Spłaty wynikającym z Umowy.
10.3. Naruszenie przez Pożyczkobiorcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 10.2. powoduje anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron).
10.4. Anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.
10.5. W przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, stosownie do treści ust. 10.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki z zastosowaniem Standardowych Warunków Spłaty, tj. spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla kwoty Pożyczki objętej Umową Pożyczki.

 

11. WYPŁATA POŻYCZKI

11.1. Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.
11.2. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcą.
11.3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na rachunek Pożyczkobiorcy od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin zwrotu Pożyczki oraz spłaty jej poszczególnych rat liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

 

12. OPŁATY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ

12.1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawioną na Stronie Internetowej.
12.2. Prowizja oraz Odsetki są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.
12.3. Pożyczkodawca nalicza Odsetki od kwoty Pożyczki (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.
12.4. Odsetki, o których mowa w pkt 12.3 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
12.5. Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.
12.6. Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
12.7. Z tytułu korzystania z kwoty Pożyczki przez okres wynikający z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki i spłacana jest łącznie z kwotą Pożyczki oraz Odsetkami w Dniu Spłaty.
12.8. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
12.9. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie, zostały przedstawione w formie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki i zamieszczonej na Stronie Internetowej.

 

13. SPŁATA POŻYCZKI

13.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów spłaty wskazanych w Harmonogramie. Spłaty rat będą wykonywane w okresach miesięcznych liczonych od dnia wypłaty pożyczki. W przypadku, gdy pożyczka została wypłacona w dniu miesiąca, który nie występuje w miesiącu spłaty raty, spłata raty wykonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca.
13.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki, poszczególnych rat oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej.
13.3. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany przez Pożyczkodawcę.
13.4. Pożyczkodawca niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki wysyła Pożyczkobiorcy Harmonogram drogą elektroniczną na adres e-mail Pożyczkobiorcy (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
13.5. Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.
13.6. Wszelkie płatności wynikające z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca wykonuje poprzez przelanie środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
13.7. Zobowiązania płatnicze Pożyczkobiorcy określone w Umowie Pożyczki zostają wykonane w momencie zaksięgowania sumy płatności na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
13.8. Podczas wykonywania jakiejkolwiek płatności na mocy Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca ma obowiązek podania imienia, nazwiska, nazwy, rachunku bankowego Pożyczkodawcy, a w tytule przelewu wskazać numeru Umowy Pożyczki.
13.9. Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności: (1) odsetki za czas opóźnienia, (2) Odsetki (odsetki kapitałowe), (3) Prowizja, (4) kwota Pożyczki (kapitał Pożyczki).
13.10. Pożyczkobiorca ma prawo do wykonania całkowitej lub częściowej płatności określonej w Umowie Pożyczki przed upłynięciem ostatniego dnia wyznaczonego w Harmonogramie. W takim przypadku całkowity koszt Pożyczki ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu czasu od momentu przedterminowej spłaty Pożyczki do ostatniej daty spłaty Pożyczki wskazanej w Harmonogramie. Obniżeniu, o którym mowa powyżej podlega Prowizja oraz Odsetki, zaś wysokość obniżenia nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu udostępniania Pożyczki. W celu dokonania całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Pożyczkobiorca może uzyskać informację o aktualnej na dany dzień wysokości Kwoty do spłaty w swoim profilu na Stronie Internetowej, bądź kontaktując się z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu +48 22 598 71 00.
13.11. Dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat Pożyczki wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu spłat Pożyczki udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy)  oraz opcjonalnie jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy oraz/lub na Koncie Użytkownika na stronie internetowej Pożyczkodawcy.
13.12. W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.

 

14. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

14.1. Pożyczkobiorca ma prawo wykorzystać Pożyczkę na dowolny cel, który jest zgodny z prawem.
14.2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki, zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując w dniach spłaty wynikających z Harmonogramu przelew na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w kwotach odpowiadających wysokości poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie. W przypadku, gdy Dzień spłaty danej raty wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu świąt obowiązujących w Polsce, Pożyczkobiorca dokonuje płatności w następnym dniu roboczym po Dniu spłaty.
14.3. Pożyczkobiorca niezwłocznie poinformuje Pożyczkodawcę o jakichkolwiek zmianach w danych udzielonych w trakcie rejestracji, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu określonych zmian.
14.4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Pożyczkobiorca ma obowiązek korzystać wyłącznie z bezpiecznych połączeń elektronicznych oraz środków i urządzeń przekazu danych.
14.5. Pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić na rzecz Pożyczkobiorcy Pożyczkę poprzez wykonanie przelewu z rachunku bankowego Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy - po zawarciu Umowy Pożyczki.

 

15. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

15.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym w Harmonogramie, spowoduje to uznanie niespłaconej części Pożyczki za zadłużenie przeterminowane i w związku z tym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Harmonogramu do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Harmonogramu na Rachunku Pożyczkodawcy.
15.2. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę  o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
15.3. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.
15.4. Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki w następujących przepadkach:
15.4.1. jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą, którejkolwiek rat Pożyczki, określonych w Umowie Pożyczki i/lub Harmonogramie, przez okres dłuższy niż 14 dni;
15.4.2. jeśli Pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.
15.5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 15.4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym wypowiedzeniem (na trwałym nośniku - w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy) na adres na adres poczty elektronicznej podany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracji.
15.6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca ma obowiązek na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy przed terminem w całości spłacić Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz inne płatności wynikające z Umowy Pożyczki.
15.7. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).
15.8. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

 

16. KLAUZULA POUFNOŚCI

16.1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.
16.2. Potwierdzając swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Pożyczkobiorcy do bazy danych Pożyczkodawcy, które są w posiadaniu Pożyczkodawcy (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania Wniosku na Stronie Internetowej lub informacje, które Pożyczkodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Pożyczkodawcy). Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na przekazanie systemu przetwarzania danych osobowych, administrowanego przez Pożyczkodawcę, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.
16.3. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Pożyczkodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.
16.4. Pożyczkodawca ma prawo do udzielenia informacji o Pożyczkodawcy przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy Pożyczkodawcy, innym przedsiębiorstwom lub spółkom Pożyczkodawcy, które pośrednio lub bezpośrednio nabyły udział w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy lub w których Pożyczkodawca nabył bezpośredni lub pośredni udział, partnerom Pożyczkodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki).
16.5. Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
16.6. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy, a także o prawo do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy.

 

17. REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

17.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ([email protected]) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 598 71 00).
17.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
17.2.1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
17.2.2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
17.2.3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
17.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
17.4. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl
17.5. Pożyczkobiorca może również skorzystać, w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.

 

18. PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

18.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.
18.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem.
18.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
18.4. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy.
18.5. Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
18.6. Pożyczkobiorca odstępujący od Umowy Pożyczki jest zobowiązany tylko do zwrotu wypłaconej mu kwoty Pożyczki, a za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia, w którym upływa 30-dniowy termin do jej zwrotu, nie są naliczane przez Pożyczkodawcę żadne dodatkowe opłaty i odsetki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.

 

19. DANE OSOBOWE

19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Pożyczkodawca informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Incredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pożyczkobiorca może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pożyczkobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pożyczkobiorcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
19.2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) w związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Pożyczkobiorcę danych wprowadzanych we wniosku o pożyczkę, nasz program ocenia, czy możemy przyznać potencjalnemu Pożyczkobiorcy kredyt konsumencki. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Pożyczkobiorcę informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustalamy, czy umożliwienie Pożyczkobiorcy skorzystania z usługi (tj. udzielenie pożyczki) nie stanowi dla Pożyczkodawcy nadmiernego ryzyka. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Pożyczkobiorcy, że Pożyczkodawca może wskutek decyzji programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez personel Pożyczkodawcy. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numer infolinii: 22 598 71 00.

 

20. INNE POSTANOWIENIA

20.1. Umowy pożyczki zostają zawarte w formie elektronicznej na zasadach wskazanych w Ramowej Umowie Pożyczki.
20.2. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przekazane przez telefon, przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.
20.3. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki
20.4. Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz odsetki za czas opóźnienia o ile zostały naliczone, oraz inne płatności, które wynikają z Umowy Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.
20.5. Pożyczkodawca ma prawo do scedowania (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie.
20.6. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, stosując następujące środki komunikacji: 1) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przydzielonego Pożyczkobiorcy; 2) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie Użytkownika; 3) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika; 4) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który podany został na Koncie Użytkownika.
20.7. Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
20.8. Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
20.9. Ramowa Umowa Pożyczki i wszelkie inne informacje związane z Pożyczkodawcą, usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę i Umową Pożyczki dostępne są w języku polskim na Stronie internetowej.
20.10. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
20.11. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.
20.12. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.
20.13. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.
20.14. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
20.15. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
20.16. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, o których mowa ust. 14.4. niniejszej Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn, o których mowa powyżej, powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.
20.17. Ramowa Umowa Pożyczki oraz Tabela Opłat stanowią integralną część Umowy Pożyczki.
20.18. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
20.19. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

 

Pożyczkodawca:

Incredit Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 27
(00-867) Warszawa
Tel.: +48 22 598 71 00
e-mail: [email protected]
Strona internetowa serwisu: www.incredit.pl
Numer KRS 0000604092 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 200 000 zł

Pożyczkobiorca:

________________
Adres korespondencyjny:
____________________
____________________
tel. ________________ , e-mail: _________________
Dowód osobisty nr _________________,
PESEL: _________________

Podpis: ___________________________________________________________


 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki INCREDIT Sp. z o.o.

Tabela Opłat

 

Lp. Nazwa Opłaty Wysokość Opłaty
1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,01 zł (1 grosz) – przelew na konto

1,00 zł (1 złoty) – weryfikacja przez Blue Media (niniejsza opłata podlega zwrotowi)

2 Odsetki kapitałowe 7.2% (wartość na dzień 29/05/2020r.)

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

3 Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki 11.2% (wartość na dzień 29/05/2020r.)

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

4 Prowizja Od 0% do 17% kwoty Pożyczki.

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.incredit.pl

 

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki INCREDIT Sp. z o.o.

INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000604092, nr NIP 5252648795, nr REGON 363793657
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 598 71 00
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.incredit.pl
Pośrednik kredytowy NIE DOTYCZY

 

2. Opis ogólnych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
___________________ zł
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy kredytowej Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki.
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.
Ilość rat: ________________
Termin spłaty pierwszej raty: ____________________________
Termin spłaty ostatniej raty: ____________________________
Zasady i terminy spłaty kredytu Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki wraz z Prowizją oraz Odsetkami w ratach płatnych w terminach i kwotach określonych w Harmonogramie stanowiącym integralną część Umowy do dnia: ___________________
Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
1 .Kwota raty: _________________________ zł
2. Liczba rat: _________________________
3. Dzień płatności raty (w każdym miesiącu obowiązywania umowy):
_____________________________________________
4. Raty są płatne w okresach miesięcznych.
Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
a) Odsetki za czas opóźnienia,
b) Odsetki kapitałowe,
c) Prowizję,
d) Kwotę Pożyczki (kapitał Pożyczki)
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
Całkowita kwota do spłaty (suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu):
1) w przypadku obowiązywania Promocyjnych Warunków Spłaty ______________________ zł
2) w przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty _____________________ zł
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
NIE DOTYCZY

 

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany — zmienna stopa oprocentowania: od 0% do 7.19% w stosunku rocznym
Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
1) W przypadku obowiązywania Promocyjnych Warunków Spłaty
RRSO = ______________
Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi __________________,
całkowita kwota pożyczki: _____________________ zł,
zmienna stopa oprocentowania: 7.2%,
całkowity koszt pożyczki: _________________________________________ zł, w tym: Prowizja ____________________________ zł, Odsetki __________________________________ zł,
okres obowiązywania umowy: __________________ miesięcy,
całkowita kwota do spłaty ___________________________ zł.
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
Kwota pożyczki: ______________________________ zł
Stopa oprocentowania pożyczki: 7.2%
Prowizja: _________________________________ zł
Odsetki: ________________________________ zł
Okres obowiązywania umowy: ____________________ miesięcy, spłata w __________________ miesięcznych ratach
Całkowita kwota do spłaty: _______________________________ zł
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości

2) W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty
RRSO = __________________________________
Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi ____________________________,
całkowita kwota pożyczki: __________________________ zł,
zmienna stopa oprocentowania: 7.2%,
całkowity koszt pożyczki: __________________________ zł, Odsetki ______________________________________ zł,
okres obowiązywania umowy: _____________________ miesięcy,
całkowita kwota do spłaty ______________________________ zł.
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
Kwota pożyczki: ______________________________ zł
Stopa oprocentowania pożyczki: 7.2%
Prowizja: _____________________________________ zł
Odsetki: ______________________________________ zł
Okres obowiązywania umowy: _____________________ miesięcy, spłata w _______________________ miesięcznych ratach
Całkowita kwota do spłaty: __________________________________ zł
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt W przypadku obowiązywania Promocyjnych Warunków Spłaty:
Prowizja - ___________________________ zł
Odsetki - __________________________ zł
W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty:
Prowizja - ___________________________________ zł
Odsetki - _________________________________________ zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu (I) rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, (II) weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, (III) rozpatrzenia Wniosku, a także służącą potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami za czas opóźnienia, które naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

 

4. Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
TAK
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:
1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77 (02-679),
2. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77A (02-679),
5. European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą w Litwie, adres: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.
Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

 

1) Informacje dotyczące kredytodawcy

Kredytodawca: INCREDIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 598 71 00
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej:* www.incredit.pl
Rejestr* INCREDIT Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000604092
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

2) Informacje dotyczące umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy* Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym: 0,00 zł (Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem)
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo
Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed odpowiednim sądem polskim.
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy: Prawo polskie.
Język umowy/język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.

 

3) Informacje dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.
Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI
nr : _________________
zawarta w dniu _________________________ r. pomiędzy:

 

INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

a:

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego: _________________________, nr telefonu: ___________________, adres poczty elektronicznej: _________________, adres do korespondencji: _________________, _________________, nr PESEL: ________________ zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

 

1. DEFINICJE

użyte w Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1. Data Spłaty - oznacza dzień określony w Umowie Pożyczki, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję oraz Odsetki;
1.2. Decyzja Pożyczkodawcy - oznacza zgodę Pożyczkodawcy, wyrażoną w sposób i w trybie określonym w punkcie 9.1. Ramowej Umowy Pożyczki, na udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki;
1.3. Formularz informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na etapie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę, jak również po zawarciu Umowy Pożyczki;
1.4. Formularz Internetowy - oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;
1.5. Formularz Rejestracji - oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej służący do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem Pożyczki w systemie Pożyczkodawcy;
1.6. Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;
1.7. Indywidualne Warunki Umowy - znaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz terminy ich płatności, jak również termin spłaty Pożyczki;
1.8. Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);
1.9. Konto Użytkownika - oznacza konto Pożyczkobiorcy, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej (samodzielnej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii Pożyczkodawcy) i opłaceniu Opłaty za rozpatrzenie wniosku;
1.10. Odsetki - oznaczają odsetki kapitałowe naliczane według rocznej stopy oprocentowania od kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
1.11. Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki - odsetki za czas opóźnienia liczone od kwoty zadłużenia (tj. kwoty Pożyczki, Prowizji), w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Wysokość odsetek za nieterminową spłatę Pożyczki określa Tabela Opłat stanowiąca integralną część niniejszej Umowy;
1.12. Opłata za rozpatrzenie wniosku - oznacza opłatę w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu (I) rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, (II) weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, (III) rozpatrzenia Wniosku, a także służącą potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki;
1.13. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki - oznacza przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;
1.14. Pożyczka - oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
1.15. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.16. Pożyczkodawca - znacza firmę INCREDIT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszaw wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604092 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł;
1.17. Promocyjne Warunki Spłaty - oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę czwartej raty wynikającej z Harmonogramu Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;
1.18. Prowizja - oznacza opłatę, którą Pożyczkobiorca płaci na rzecz Pożyczkodawcy za korzystanie z Pożyczki przez okres, na który została ona udzielona zgodnie z zawartą Umową Pożyczki;
1.19. Rachunek Pożyczkobiorcy - oznacza otwarty indywidualny rachunek bankowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest wpłata Opłaty za rozpatrzenie wniosku i na który Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę;
1.20. Rachunek Pożyczkodawcy - oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy;
1.21. Regulamin - oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;
1.22. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zostały określone w Formularzu informacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki, stanowiącym integralną część Umowy Pożyczki;
1.23. Standardowe Warunki Spłaty - oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że Standardowe Warunki Spłaty mają zastosowanie do Pożyczki – w przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, oraz niezłożenia Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie;
1.24. Strona/-y - oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę;
1.25. Strona Internetowa - oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.incredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.26. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;
1.27. Termin zwrotu - oznacza termin, w którym Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę, wynikający z Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu i liczony od dnia wejścia w życie Umowy Pożyczki;
1.28. Umowa Pożyczki - znacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na odległość, które Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zawierają pomiędzy sobą na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;
1.29. Usługa Kontomatik - usługa informatyczna, polegająca na pobraniu przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy informacji dotyczących Pożyczkobiorcy bezpośrednio ze wskazanego przez Pożyczkobiorcę systemu bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Pożyczkobiorcy i wybraniu przez niego tej formy weryfikacji, w celu dokonania weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, potwierdzenia numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy oraz weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. W przypadku niektórych kwot Pożyczek Weryfikacja za pomocą Usługi Kontomaitk może być obowiązkowa, zaś brak zgody Pożyczkobiorcy na jej dokonanie może powodować odrzucenie Wniosku o pożyczkę;
1.30. Ustawa o kredycie konsumenckim - oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);
1.31. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
1.32. Ustawa o prawach konsumenckich - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827.)
1.33. Weryfikacja - oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników oraz za pomocą Usługi Kontomatik;
1.34. Wniosek - oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

 

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
2.2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Pożyczkobiorcy.
2.3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy każdą udzieloną Pożyczkę na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów płatności wynikających z Harmonogramu.
2.4. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

 

3. WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCY

3.1. Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej, otworzyć Konto Użytkownika i zawrzeć Umowę Pożyczki, Pożyczkobiorca musi spełniać następujące kryteria w trakcie obowiązywania Umowy Pożyczki:
3.1.1. Pożyczkobiorca jest w wieku od 21 do 70 lat;
3.1.2. Pożyczkobiorca posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, posiada polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
3.1.3. Pożyczkobiorca posiada indywidualny rachunek rozliczeniowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski;
3.1.4. W momencie dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, złożenia Wniosku lub zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca przebywa na terytorium Polski, posiada zdolność do czynności prawnych;
3.1.5. Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;
3.1.6. Pożyczkobiorca dokonał wpłaty Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub dokonał weryfikacji za pomocą Usługi Kontomatik.
3.2. Przyznanie pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.

 

4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY I POŻYCZKODAWCY

4.1. Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;
b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
e) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;
f) Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela INCREDIT Sp. z o.o. upoważnienia o następującej treści:
„Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam INCREDIT Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Ponadto, upoważniam INCREDIT Sp. z o.o. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Danuty Siedzikówny 12 oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”
Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.
g) Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie:
„Działając w imieniu własnym, w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem Pożyczkodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta, wyrażam zgodę dla Incredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS nr 0000604092 na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych.”
Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.
h) Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie: „Niniejszym wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na przekazywanie przez INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec INCREDIT Sp. z o.o., na zasadach i w trybie określonym w Ustawie, do następujących Biur Informacji Gospodarczej:
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679),
• Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 100 (00-807),
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
i) INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez INCREDIT Sp. z o.o. oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków INCREDIT Sp. z o.o., w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie  konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez INCREDIT Sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane na podstawie zgody Pożyczkobiorcy – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.Kaczmarskiego 77A, a także do innych podmiotów wskazanych w stosownej zgodzie. Podanie przez Pożyczkobiorcę danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4.2. Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że:
a) wszelkie dane osobowe przekazał Pożyczkodawcy całkowicie dobrowolnie,
b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
c) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
d) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;
e) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert (zgoda nieobowiązkowa);
f) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INCREDIT Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Został poinformowany iż administratorem jego danych osobowych jest firma INCREDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, oraz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (zgoda nieobowiązkowa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4.3. Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

5. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

5.1. W celu złożenia Wniosku i otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać:
a) samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, na której utworzone zostaje Konto Użytkownika, podając wszystkie informacje wymagane na Stronie Internetowej, w tym adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika (wraz z dokonaniem rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca potwierdza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy);
b) lub telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej za pośrednictwem konsultanta Pożyczkodawcy, stosownie do procedury opisanej w ust. 5.3. poniżej.
5.2. Ustala się następującą procedurę samodzielnej rejestracji na Stronie internetowej (ust. 5.1. lit. a):
5.2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
5.2.2. W przypadku, gdy w toku samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, stosownie do treści ust. 5.1. a) powyżej, Pożyczkobiorca poda niepełne dane w Formularzu Rejestracji, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo telefonicznego skontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.2.3. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2., przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5.2.2. powyżej, złożenie tych oświadczeń może nastąpić w drodze komunikatów głosowych w trakcie rozmowy Pożyczkobiorcy z konsultantem Pożyczkodawcy.
5.2.4. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu zgodnie z Tabelą Opłat oraz tytuł przelewu.
5.2.5. W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji.
5.2.6. Pożyczkobiorca ma możliwość dokonania weryfikacji Rachunku Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Usługi Kontomatik, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Pożyczkobiorca uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego ww. wskazany sposób. W przypadku weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Kontomatik, Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku dokonywania Opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku niektórych kwot Pożyczek Weryfikacja za pomocą Usługi Kontomaitk może być obowiązkowa, zaś brak zgody Pożyczkobiorcy na jej dokonanie może powodować odrzucenie Wniosku o pożyczkę.
5.3. Ustala się następującą procedurę telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej (ust. 5.1. lit. b):
5.3.1. Rejestracja następuje poprzez przekazanie, konsultantowi infolinii Pożyczkodawcy, informacji niezbędnych do wypełnienia przez konsultanta Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.3.2. Dokonanie potwierdzenia rejestracji telefonicznej przez Pożyczkobiorcę możliwe będzie poprzez dokonanie przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji.
5.3.3. Po potwierdzeniu rejestracji stosownie do treści ust. 5.3.2. powyżej, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość e-mail na adres wskazany w procesie rejestracji, w której przesłana zostanie Ramowa Umowa Pożyczki oraz Formularz Informacyjny, a także zamieszczony zostanie link przekierowujący do Strony Internetowej.
5.3.4. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.3.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie uruchomić link przekierowujący do Strony Internetowej, przesłany Pożyczkobiorcy stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej i zakończyć rejestrację, składając oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. Dokumenty otrzymane przez Pożyczkobiorcę stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej, podlegają procedurze opisanej w ust. 7.6. poniżej.
5.4. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

 

6. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

6.1. W przypadku utraty hasła, Pożyczkobiorca powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu wszystkich instrukcji, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.
6.2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres poczty elektronicznej logując się na swoje Konto Użytkownika i dokonując zmiany swoich danych.
6.3. W przypadku zmiany Rachunku bankowego Pożyczkobiorcy lub zamiaru dodania nowego Rachunku bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W tytule kolejnego przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.
6.4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W przelewie Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.

 

7. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

7.1. W momencie dokonania rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca jednocześnie składa wniosek o pożyczkę wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki, liczbę rat oraz terminu spłaty pożyczki. Termin spłaty pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę nie może być krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 24 miesięcy
7.2. Całkowity koszt udzielenia Pożyczki jest równy kwocie wskazanej w Tabeli Opłat, z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału tej kwoty stosownie do liczby rat Pożyczki.
7.3. Składając Wniosek o udzielnie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o udzielenie Pożyczki.
7.4. Składając Wniosek o udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje wyboru sposobu przekazania kwoty pożyczki.
7.5. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki, Harmonogramie uwzględniającym liczbę i terminy płatności poszczególnych rat oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika. W przypadku nieotrzymania Harmonogramu spłat w formie wskazanej powyżej w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się w tej sprawie z Pożyczkodawcą. Nieotrzymanie Harmonogramu spłat nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat. Informacja o wysokości rat oraz terminach ich płatności dostępna jest po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na swoim Koncie użytkownika na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
7.6. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki  oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
7.7. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z nich i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz każdego z tych dokumentów podpisany przez Pożyczkodawcę.
7.8. Złożenie wniosku w sposób przewidziany w Ramowej Umowie Pożyczki potwierdza, że Pożyczkobiorca wyraża chęć otrzymania Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki i Wnioskiem, zapoznał się Ramową Umową Pożyczki oraz - niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Pożyczkodawcę - wymaga od Pożyczkodawcy wykonania zobowiązań umownych, tj. przelania Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
7.9. Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o pożyczkę i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.

 

8. WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

8.1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość. Informacja dotycząca całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu kolejnych Umów Pożyczki, jak również należności związanych z ich nieterminową spłatą udostępniona jest na profilu klienta. Jednocześnie Pożyczkodawca może zaoferować Pożyczkobiorcy kolejną pożyczkę na warunkach preferencyjnych wskazanych każdorazowo na Stronie Internetowej.
8.2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki. Zapisy niniejszego ust. 8.2. stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada niespłacone zobowiązania względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą.
8.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej i ustnie udzielić Pożyczkodawcy wszystkich wymaganych informacji. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcę. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym pkt 8 do złożenia wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki zastosowanie znajdą postanowienia pkt 7.
8.5. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

 

9. DECYZJA POŻYCZKODAWCY

9.1. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Pożyczki lub skorzystaniu przez Pożyczkobiorcę z Usługi Kontomatik oraz po przeprowadzeniu Weryfikacji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie warunków oferowanej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, informując o nich Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o wysokości oferowanej Pożyczki na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.
9.2. Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o udzielnie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek, jak również stan zadłużenia Pożyczkobiorcy względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników, na co Pożyczkodawca zawierając niniejszą Umowę wyraża zgodę.
9.3. Po przyznaniu przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonaniem Umowy Pożyczki.
9.4. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym Pożyczkobiorcę wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
9.5. Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosku i nie podejmuje decyzji, jeśli Pożyczkobiorca naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

 

10. POŻYCZKA PROMOCYJNA

10.1. Pożyczkodawca może okresowo oferować Pożyczki Promocyjne, tj. udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję, Odsetki lub oferować promocyjne warunki spłaty Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany przez Pożyczkodawcę.
10.2. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej bądź telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Pożyczki najpóźniej w Dacie Spłaty wynikającym z Umowy.
10.3. Naruszenie przez Pożyczkobiorcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 10.2. powoduje anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron).
10.4. Anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.
10.5. W przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, stosownie do treści ust. 10.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki z zastosowaniem Standardowych Warunków Spłaty, tj. spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla kwoty Pożyczki objętej Umową Pożyczki.

 

11. WYPŁATA POŻYCZKI

11.1. Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.
11.2. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcą.
11.3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na rachunek Pożyczkobiorcy od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin zwrotu Pożyczki oraz spłaty jej poszczególnych rat liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

 

12. OPŁATY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ

12.1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawioną na Stronie Internetowej.
12.2. Prowizja oraz Odsetki są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.
12.3. Pożyczkodawca nalicza Odsetki od kwoty Pożyczki (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.
12.4. Odsetki, o których mowa w pkt 12.3 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
12.5. Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.
12.6. Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
12.7. Z tytułu korzystania z kwoty Pożyczki przez okres wynikający z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki i spłacana jest łącznie z kwotą Pożyczki oraz Odsetkami w Dniu Spłaty.
12.8. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
12.09. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie, zostały przedstawione w formie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki i zamieszczonej na Stronie Internetowej.

 

13. SPŁATA POŻYCZKI

13.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów spłaty wskazanych w Harmonogramie. Spłaty rat będą wykonywane w okresach miesięcznych liczonych od dnia wypłaty pożyczki. W przypadku, gdy pożyczka została wypłacona w dniu miesiąca, który nie występuje w miesiącu spłaty raty, spłata raty wykonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca.
13.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki, poszczególnych rat oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej.
13.3. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany przez Pożyczkodawcę.
13.4. Pożyczkodawca niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki wysyła Pożyczkobiorcy Harmonogram drogą elektroniczną na adres e-mail Pożyczkobiorcy (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
13.5. Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.
13.6. Wszelkie płatności wynikające z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca wykonuje poprzez przelanie środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
13.7. Zobowiązania płatnicze Pożyczkobiorcy określone w Umowie Pożyczki zostają wykonane w momencie zaksięgowania sumy płatności na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
13.8. Podczas wykonywania jakiejkolwiek płatności na mocy Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca ma obowiązek podania imienia, nazwiska, nazwy, rachunku bankowego Pożyczkodawcy, a w tytule przelewu wskazać numeru Umowy Pożyczki.
13.9. Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności: (1) odsetki za czas opóźnienia, (2) Odsetki (odsetki kapitałowe), (3) Prowizja, (4) kwota Pożyczki (kapitał Pożyczki).
13.10. Pożyczkobiorca ma prawo do wykonania całkowitej lub częściowej płatności określonej w Umowie Pożyczki przed upłynięciem ostatniego dnia wyznaczonego w Harmonogramie. W takim przypadku całkowity koszt Pożyczki ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu czasu od momentu przedterminowej spłaty Pożyczki do ostatniej daty spłaty Pożyczki wskazanej w Harmonogramie. Obniżeniu, o którym mowa powyżej podlega Prowizja oraz Odsetki, zaś wysokość obniżenia nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu udostępniania Pożyczki. W celu dokonania całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Pożyczkobiorca może uzyskać informację o aktualnej na dany dzień wysokości Kwoty do spłaty w swoim profilu na Stronie Internetowej, bądź kontaktując się z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu +48 22 598 71 00.
13.11. Dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat Pożyczki wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu spłat Pożyczki udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy)  oraz opcjonalnie jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy oraz/lub na Koncie Użytkownika na stronie internetowej Pożyczkodawcy.
13.12. W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.

 

14. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

14.1. Pożyczkobiorca ma prawo wykorzystać Pożyczkę na dowolny cel, który jest zgodny z prawem.
14.2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki, zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując w dniach spłaty wynikających z Harmonogramu przelew na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w kwotach odpowiadających wysokości poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie. W przypadku, gdy Dzień spłaty danej raty wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu świąt obowiązujących w Polsce, Pożyczkobiorca dokonuje płatności w następnym dniu roboczym po Dniu spłaty.
14.3. Pożyczkobiorca niezwłocznie poinformuje Pożyczkodawcę o jakichkolwiek zmianach w danych udzielonych w trakcie rejestracji, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu określonych zmian.
14.4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Pożyczkobiorca ma obowiązek korzystać wyłącznie z bezpiecznych połączeń elektronicznych oraz środków i urządzeń przekazu danych.
14.5. Pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić na rzecz Pożyczkobiorcy Pożyczkę poprzez wykonanie przelewu z rachunku bankowego Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy - po zawarciu Umowy Pożyczki.

 

15. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

15.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym w Harmonogramie, spowoduje to uznanie niespłaconej części Pożyczki za zadłużenie przeterminowane i w związku z tym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Harmonogramu do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Harmonogramu na Rachunku Pożyczkodawcy.
15.2. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę  o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
15.3. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.
15.4. Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki w następujących przepadkach:
15.4.1. jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą, którejkolwiek rat Pożyczki, określonych w Umowie Pożyczki i/lub Harmonogramie, przez okres dłuższy niż 14 dni;
15.4.2. jeśli Pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.
15.5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 15.4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym wypowiedzeniem (na trwałym nośniku - w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy) na adres na adres poczty elektronicznej podany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracji.
15.6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca ma obowiązek na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy przed terminem w całości spłacić Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz inne płatności wynikające z Umowy Pożyczki.
15.7. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).
15.8. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

 

16. KLAUZULA POUFNOŚCI

16.1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.
16.2. Potwierdzając swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Pożyczkobiorcy do bazy danych Pożyczkodawcy, które są w posiadaniu Pożyczkodawcy (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania Wniosku na Stronie Internetowej lub informacje, które Pożyczkodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Pożyczkodawcy). Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na przekazanie systemu przetwarzania danych osobowych, administrowanego przez Pożyczkodawcę, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.
16.3. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Pożyczkodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.
16.4. Pożyczkodawca ma prawo do udzielenia informacji o Pożyczkodawcy przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy Pożyczkodawcy, innym przedsiębiorstwom lub spółkom Pożyczkodawcy, które pośrednio lub bezpośrednio nabyły udział w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy lub w których Pożyczkodawca nabył bezpośredni lub pośredni udział, partnerom Pożyczkodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki).
16.5. Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
16.6. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy, a także o prawo do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy.

 

17. REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

17.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ([email protected]) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 598 71 00).
17.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
17.2.1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
17.2.2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
17.2.3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
17.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
17.4. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl
17.5. Pożyczkobiorca może również skorzystać, w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.

 

18. PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

18.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.
18.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem.
18.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
18.4. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy.
18.5. Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
18.6. Pożyczkobiorca odstępujący od Umowy Pożyczki jest zobowiązany tylko do zwrotu wypłaconej mu kwoty Pożyczki, a za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia, w którym upływa 30-dniowy termin do jej zwrotu, nie są naliczane przez Pożyczkodawcę żadne dodatkowe opłaty i odsetki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.

 

19. DANE OSOBOWE

19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Pożyczkodawca informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Incredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pożyczkobiorca może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pożyczkobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pożyczkobiorcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
19.2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) w związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Pożyczkobiorcę danych wprowadzanych we wniosku o pożyczkę, nasz program ocenia, czy możemy przyznać potencjalnemu Pożyczkobiorcy kredyt konsumencki. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Pożyczkobiorcę informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustalamy, czy umożliwienie Pożyczkobiorcy skorzystania z usługi (tj. udzielenie pożyczki) nie stanowi dla Pożyczkodawcy nadmiernego ryzyka. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Pożyczkobiorcy, że Pożyczkodawca może wskutek decyzji programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez personel Pożyczkodawcy. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numer infolinii: 22 598 71 00.

 

20. INNE POSTANOWIENIA

20.1. Umowy pożyczki zostają zawarte w formie elektronicznej na zasadach wskazanych w Ramowej Umowie Pożyczki.
20.2. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przekazane przez telefon, przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.
20.3. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki
20.4. Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz odsetki za czas opóźnienia o ile zostały naliczone, oraz inne płatności, które wynikają z Umowy Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.
20.5. Pożyczkodawca ma prawo do scedowania (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie.
20.6. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, stosując następujące środki komunikacji: 1) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przydzielonego Pożyczkobiorcy; 2) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie Użytkownika; 3) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika; 4) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który podany został na Koncie Użytkownika.
20.7. Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
20.8. Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
20.9. Ramowa Umowa Pożyczki i wszelkie inne informacje związane z Pożyczkodawcą, usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę i Umową Pożyczki dostępne są w języku polskim na Stronie internetowej.
20.10. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
20.11. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.
20.12. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.
20.13. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.
20.14. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
20.15. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
20.16. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, o których mowa ust. 14.4. niniejszej Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn, o których mowa powyżej, powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.
20.17. Ramowa Umowa Pożyczki oraz Tabela Opłat stanowią integralną część Umowy Pożyczki.
20.18. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
20.19. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

 

Pożyczkodawca:

Incredit Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 27
(00-867) Warszawa
Tel.: +48 22 598 71 00
e-mail: [email protected]
Strona internetowa serwisu: www.incredit.pl
Numer KRS 0000604092 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 200 000 zł

Pożyczkobiorca:

________________
Adres korespondencyjny:
____________________
____________________
tel. ________________ , e-mail: _________________
Dowód osobisty nr _________________,
PESEL: _________________

Podpis: ___________________________________________________________


 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki INCREDIT Sp. z o.o.

Tabela Opłat

 

Lp. Nazwa Opłaty Wysokość Opłaty
1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,01 zł (1 grosz) – przelew na konto

1,00 zł (1 złoty) – weryfikacja przez Blue Media (niniejsza opłata podlega zwrotowi)

2 Odsetki kapitałowe 0% (wartość na dzień 9/04/2020r.)

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

3 Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki 11.2% (wartość na dzień 29/05/2020r.)

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

4 Prowizja Od 0% do 27% kwoty Pożyczki.

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.incredit.pl

 

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki INCREDIT Sp. z o.o.

INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000604092, nr NIP 5252648795, nr REGON 363793657
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 598 71 00
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.incredit.pl
Pośrednik kredytowy NIE DOTYCZY

 

2. Opis ogólnych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
___________________ zł
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy kredytowej Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki.
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.
Ilość rat: ________________
Termin spłaty pierwszej raty: ____________________________
Termin spłaty ostatniej raty: ____________________________
Zasady i terminy spłaty kredytu Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki wraz z Prowizją oraz Odsetkami w ratach płatnych w terminach i kwotach określonych w Harmonogramie stanowiącym integralną część Umowy do dnia: ___________________
Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
1 .Kwota raty: _________________________ zł
2. Liczba rat: _________________________
3. Dzień płatności raty (w każdym miesiącu obowiązywania umowy):
_____________________________________________
4. Raty są płatne w okresach miesięcznych.
Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
a) Odsetki za czas opóźnienia,
b) Odsetki kapitałowe,
c) Prowizję,
d) Kwotę Pożyczki (kapitał Pożyczki)
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
Całkowita kwota do spłaty (suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu):
w przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty _____________________ zł
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
NIE DOTYCZY

 

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany — zmienna stopa oprocentowania: 0% w stosunku rocznym
Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty
RRSO = __________________________________
Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi ____________________________,
całkowita kwota pożyczki: __________________________ zł,
zmienna stopa oprocentowania: 0%,
całkowity koszt pożyczki: __________________________ zł, Odsetki ______________________________________ zł,
okres obowiązywania umowy: _____________________ miesięcy,
całkowita kwota do spłaty ______________________________ zł.
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
Kwota pożyczki: ______________________________ zł
Stopa oprocentowania pożyczki: 0%
Prowizja: _____________________________________ zł
Odsetki: ______________________________________ zł
Okres obowiązywania umowy: _____________________ miesięcy, spłata w _______________________ miesięcznych ratach
Całkowita kwota do spłaty: __________________________________ zł
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty:
Prowizja - ___________________________________ zł
Odsetki - _________________________________________ zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty w kwocie 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu (I) rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, (II) weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, (III) rozpatrzenia Wniosku, a także służącą potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami za czas opóźnienia, które naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

 

4. Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
TAK
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:
1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77 (02-679),
2. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Kaczmarskiego 77A (02-679),
5. European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą w Litwie, adres: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.
Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

 

1) Informacje dotyczące kredytodawcy

Kredytodawca: INCREDIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 598 71 00
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej:* www.incredit.pl
Rejestr* INCREDIT Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000604092
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

2) Informacje dotyczące umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy* Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym: 0,00 zł (Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem)
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo
Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed odpowiednim sądem polskim.
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy: Prawo polskie.
Język umowy/język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.

 

3) Informacje dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.
Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.


Regulamin Promocji

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem Promocji jest INCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000604092, NIP: 525-264-87-95, REGON: 363793657, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 2. a) Wniosek o pożyczkę– oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

  b) Pożyczka – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę;

  c) Pożyczkodawca – oznacza spółkę INCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000604092, NIP: 525-264-87-95, REGON: 363793657, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;

  d) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę czwartej raty Pożyczki (zgodnie z Harmonogramem Spłat) udzielonej przez Pożyczkodawcę po zawarciu Umowy Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;

  e) Serwis – oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.incredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

  f) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy w terminach i w wysokości określonej w Harmonogramie Spłat;

  g) Umowa Pożyczki – umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Serwisu www.incredit.pl, zgodnie z którą to umową Pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w określonym czasie, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić tę kwotę w określonym w umowie czasie i na zasadach określonych w tej umowie;

  h) Harmonogram Spłat –zestawienie wysokości rat Pożyczki wraz z wymaganymi terminami ich zapłaty.

 

§ 3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. 1. Promocja trwa od 18 lipca 2019 roku do odwołania. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

 2. 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które w sposób określony w pkt. 7 i 8 Umowy Pożyczki złożyły wniosek o Pożyczkę począwszy od dnia 18 lipca 2019 r

  3. Pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy zostaje udzielona z zastosowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty, które oznaczają zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty Prowizji oraz Odsetek związanych z zapłatą przez Pożyczobiorcę czwartej raty Pożyczki określonej w Harmonogramie Spłat. Oznacza to tym samym obowiązek zapłaty przez Pożyczkobiorcę czwartej raty pożyczki jedynie jako raty kapitałowej.

  4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumianej jako spłata Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.

  5. Pożyczka udzielona w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 4000 zł w przypadku pierwszej Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy oraz kwoty 6.000 zł przypadku każdej kolejnej pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy oraz, jest spłacana w 4 ratach, a okres kredytowania wynosi maksymalnie 120 dni.

  6. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.

  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

 2. 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

  3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.