Prawa autorskie

Właścicielem strony www.incredit.pl oraz wszelkich praw do materiałów zamieszczonych na tej stronie jest INCREDIT Sp. z o.o. o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

Nikt oprócz INCREDIT Sp. z o.o. nie ma prawa do przeniesienia, zmiany lub uzupełnienia materiałów i informacji zawartych na tej stronie. Materiały te mogą być przeglądane i drukowane do użytku osobistego. Publikacja lub inne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody INCREDIT Sp. z o.o. jest zabroniona.

W przypadku niewłaściwego wykorzystania tej strony osoba odpowiedzialna podlega karze zgodnie z prawem polskim.