Polityka prywatności

W SERWISIE WWW.INCREDIT.PL („SERWIS”) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

1. Spółka INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604092 (dalej „Spółka”) wprowadza zasady prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.incredit.pl (dalej „Serwis”).

2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:

a) Pożyczkobiorców ubiegających się o pożyczkę od Spółki za pośrednictwem Serwisu,

oraz

b) innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu.

3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest INCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604092.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez INCREDIT Sp. z o.o. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Dane Osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

a) zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki,

b) świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,

c) weryfikacji tożsamości Klienta, który zamierza zawrzeć ze Spółą Ramową Umowę Pożyczki, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności,

d) marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

e) obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu),

f) logowania do konta użytkownika (tj. podstrona Serwisu, w ramach której Klient ma możliwość złożenia wniosku o udzielenie pożyczki),

g) ewentualnego dochodzenia roszczeń,

h) przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),

i) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

j) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,

k) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

l) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

m) dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

n) zawarcia i wykonywania Umów Pożyczek i obsługi reklamacji.

6. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Klientami Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

a) dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

b) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

7. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pożyczkobiorców podmiotom trzecim:

a) gdy jest to niezbędne do wykonania Ramowej Umowy Pożyczki zawartej ze Spółką - w takim wypadku Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

 spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;

 spółce Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;

spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;

 spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;

b) firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki, zawartej z Pożyczkobiorcą.

8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

9. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 i 8 powyżej informacje dotyczące Klientów Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

10. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

11. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@incredit.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 22 1010400.

12. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@incredit.pl, zadzwonić pod numer telefonu +48 22 1010400.

13. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

14. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

15. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: info@incredit.pl

16. Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont użytkownika i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

17. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

18. Spółka, jako Administrator danych oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).