Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Incredit jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z umową pożyczki i zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.

1.   Przeznaczenie pożyczki. Incredit udziela długoterminowych pożyczek do 9500 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy. Pożyczka udzielana jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania problemów finansowych i nie może być uważana za dodatkowe źródło dochodów. Incredit zaleca zaciąganie pożyczki tylko na sumę, której pożyczkobiorca potrzebuje w danym momencie i którą będzie w stanie spłacić w wybranym okresie spłaty.

2.   Koszt pożyczki. Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i harmonogramie spłaty. Incredit nigdy nie będzie wymagać dokonania opłat, które nie zostały określone w umowie i harmonogramie spłaty pożyczki.

3.   Prawo do odstąpienia i wcześniejsza spłata pożyczki. Incredit zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy pożyczki, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki na podstawie pisemnego powiadomienia Incredit. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu prowizji za jej udzielenie i odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki.

4.   Naruszenie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje. W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki, Incredit za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu ze spłatą pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Incredit może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.

Niniejsze podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.

Incredit zaleca odpowiedzialne zaciąganie pożyczek z uwzględnieniem własnych możliwości ich spłaty.